Privacy beleid

image
Autorijschool Monica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autorijschool Monica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zij verstrekt.
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Monica zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in het algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autorijschool Monica
Sloterweg 121 C
1171 CL Badoevedorp
Mail: info@autorijschoolmonica.nl
Mobiel: +31654376450

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Monica verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Voor het geven van autorijlessen.
- Voor het aanvragen van examens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam/ Voorletters/ tussenvoegsel
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
- Kandidaatsnummer
- Examengegevens

Verstrekking aan derden.
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in et kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn.
Autorijschool Monica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Na de beëindiging van de lesovereenkomst worden uw gegevens uit ons systeem verwijdert.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, uw persoonsgegevens worden via beveiligde versleutelende web-site verstuurd.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan andere partijen indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.
Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.